Početna 5 Muraplast 5 Projekti sufinancirani putem Europske Unije 5 Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže

Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže

Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt uspješno završen

Projekt Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže uspješno je završen. U prilogu dvije reklame koje su se koristile za marketinške aktivnosti i promotivni video spot.

Reklama Muraplast fleksibilna ambalaža
Reklama Muraplast fleksibilna ambalaža

Projekt: Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva poduzetništva i obrta od 3.12.2015. godine, Klasa: 910-04/15-01/209, Urbroj: 516-05-01-05-01/1-15-9 za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ referentne oznake: 3d1.1.2.

Ovim projektom Naručitelj će nabaviti novu liniju za fleksotisak kojom će osigurati uvjete za razvoj proizvodnje s većom dodanom vrijednošću, što će rezultirati diferencijacijom poduzeća u željenim tržišnim segmentima. Specifični cilj ovog projekta je: Povećati kapacitete prijavitelja u proizvodnji visokoprofitabilnih proizvoda u području fleksibilne ambalaže, toplinsko stezljivih filmova i plastičnih vrećica uz zadovoljenje postavljenih zahtjeva glede obujma i rokova isporuke.

Početak provedbe projekta je 1. mjesec 2016. godine, a ukupno trajanje projekta će biti 14 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.249.214,00 kn od čega je 5.000.000,00 kn bespovratnih sredstava.

Kontakt osoba za više informacija: Davor Ujlaki davor@muraplast.com +385 40 683200

Isključenje odgovornosti:
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MURAPLAST-a.

10.02.2017.

OBAVIJEST O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE USLUGE REVIZIJE PROJEKTA

Evidencijski broj nabave: Usluga 2/2017
Predmet nabave: Nabava usluge revizije projekta

U skladu s Prilogom IV., Ugovora o bespovratnim sredstvima, Klasa: 910-04/15-01/352, Urbroj: 516-05-01-06/2-15-3, za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“, referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), obavljena je Odluka o odabiru najbolje ponude za usluge revizije projekta

Dokumentacija u prilogu Muraplast_20170210_101513-1

19.01.2017.

OBAVIJEST O NABAVI USLUGE REVIZIJE PROJEKTA

Evidencijski broj nabave: Usluga 2/2017
Predmet nabave: Nabava usluge revizije projekta

U skladu s Prilogom IV., Ugovora o bespovratnim sredstvima, Klasa: 910-04/15-01/352, Urbroj: 516-05-01-06/2-15-3, za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“, referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), obavljena je obavijest o Nabava usluge revizije projekta

Dokumentacija u prilogu 2017-01 javna nabava revizija

29.04.2016.

Donesena odluka o odabiru najbolje ponude

U skladu s Prilogom IV., Ugovora o bespovratnim sredstvima, Klasa: 910-04/15-01/352, Urbroj: 516-05-01-06/2-15-3, za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“, referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), donešena je odluka o odabiru najbolje ponude. Kao najbolja ponuda odbrana je ponuda ponuditelja UTECO CONVERTING SPA iz Italije.

Dokumentacija u prilogu 2016-4-28 odluka o liniji za tisak

11.4.2016.

Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje broj 2

Broj nabave/Procurement number: Roba 1 / Goods 1
Predmet nabave / Subject of procurement: Linija za tisak fleksibilne ambalaže / CENTRAL IMPRESSION DRUM FLEXOGRAPHIC PRESS

Predmet: 2. pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje / Subject: 2. Additional information of the Tender documentation

Sukladno točki 1.7. Dokumentacije za nadmetanje (Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje) Naručitelj objavljuje 2. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje te ih stavlja na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (www.muraplast.com i www.strukturnifondovi.hr). /According to the provision of the point 1.7. Tender documentation (Additional information and modification of the tender documentation), Contracting Authority provides 2. additional information of the tender documentation. Additional information is published on the same internet pages as Tender documentation (www.muraplast.com and www.strukturnifondovi.hr).

Gospodarski subjekt je za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevao dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje u predmetnom postupku nabave. / The Tenderer is before deadline for submission of tender requested additional information and clarification regarding the tender documentation in the present procurement procedure.

Naručitelj dostavlja pojašnjenje i odgovore kako slijedi/ Contracting authority provide clarification:

1. Question: Tender form (ponudbeni list): it is not clear to us what is meant with “Period of validity of the Tender”: do you mean how many months it takes to manufacture the press? How much time we need to have the press installed and commissioned at Murplast plant? Something else?

Answer:

Sukladno točki 10. Dokumenatcije za nadmetanje (Rok valjanosti ponude) ponuda mora biti valjana 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. / According to the provisions of the point 10. of the tender documentation (Period of Validity of the tender) tenderers will be bound by their tenders for a period of 60 days from the deadline of the submission of tenders. That means that your tender must valid 60 days from the deadline for the submission of tenders.

Mjesto isporuke i rok isporuke su definirani u točkama 2.5. i 2.6. Dokumentacije za nadmetanje – Mjesto isporuke je proizvodni pogon Naručitelja na adresi: Hrvatska, 40329 Kotoriba, Sajmišna 16. Odabrani ponuditelj obvezuje se isporučiti predmete nabave u maksimalnom roku od 9 mjeseci a nakon potpisa ugovora o nabavi.

Rokom isporuke predmeta nabave smatra se dan kad je izvršena dostava, instalacija, testiranje i uspješno puštanje u probni rad kompletne linije te potpisan Zapisnik o primopredaji /Place and date of delivery is specified in the point 2.5. i 2.6. – Place of delivery is manufacturing facility of the Contracting Authority at the address Sajmišna 16, 40329 Kotoriba, Croatia. Date of the delivery is at latest 9 months as of the date of singing the contract. Delivery is completed when subject of the

procurement is delivered, installed, tested, successfully put into trial operation and Taking-over certificate is signed.

Machine delivered: DAP (Incoterms 2010) Customer’s plant in Croatia.

2. Question – We have experienced a few months ago the presentation of a similar tender like this. Question In that case we had to supply also: -Our official quotation (like TM/00041/2016) with technical specifications and our sales conditions -Company Registration Certificate of Verona Chamber of Commerce Let us know what we have to do now.

Answer:

U točki 5.1 DZN propisani je sadržaj ponude./ Point 5.1 (Content of the Tender) defines the document requested in Tender:
Aneks I – Ponudbeni list /Annex I – Tender form
Dodatak 1 /Appendix 1 – priložiti samo u slučaju podizvoditelja /must be submitted only if the part of the Contract is given to subcontactor.
Aneks II – Izjava o nepostojanju razloga isključenja /Annex II – Declaration on exclusion criteria
Aneks III – Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije /Annex III – Declaration on selection criteria
Aneks IV – Tehničke specifikacije /Annex IV – Technical specifications
Aneks V – Buđet /Annex V – Budget
Jamstvo za ozbiljnost ponude ili potvrda uplate jamstva /Tender Guarantee or Confirmation of payment of the deposit for the Tender Guarantee.

Additional documents are not requested but can be attached (example quotation with additional characteristics of the unit). Requested technical specifications are defined in Annex IV. Sales conditions are defined in Tender documentation and by submitting Tender you accept all the provisions of the tender documentation.

3. Question – Besides, all the papers/forms we are checking (see enclosure): are not printed on headed paper. Please confirm we can print, fill in and sign the forms as they come out from the enclosure.

Answer:

Prilozi ne moraju biti ispisati na memorandumu. Popunjavanju se i prinataju na predloženom predlošku. /Annexes do not have to be printed on the letterhead. You can fill in and sing in the form proposed.

za Naručitelja/ For Tenderer
Davor Ujlaki
11/4/2016.

8.4.2016.

Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje 

Broj nabave/Procurement number: Roba 1 / Goods 1

Predmet nabave / Subject of procurement: Linija za tisak fleksibilne ambalaže / CENTRAL IMPRESSION DRUM FLEXOGRAPHIC PRESS

Predmet: 1. pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje / Subject: 1. Additional information of the Tender documentation

Sukladno točki 1.7. Dokumentacije za nadmetanje (Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje) Naručitelj objavljuje 1. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje te ih stavlja na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (www.muraplast.com i www.strukturnifondovi.hr). /According to the provision of the point 1.7. Tender documentation (Additional information and modification of the tender documentation), Contracting Authority provides 1. additional information of the tender documentation. Additional information is published on the same internet pages as Tender documentation (www.muraplast.com and www.strukturnifondovi.hr).

Gospodarski subjekt je za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevao dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje u predmetnom postupku nabave. / The Tenderer is before deadline for submission of tender requested additional information and clarification regarding the tender documentation in the present procurement procedure.

Naručitelj dostavlja pojašnjenje i odgovore kako slijedi/ Contracting authority provide clarification:

1. Question: „please confirm that the bank guarantee which must be issued by the Tenderer must correspond to 722.000 Croatian Kuna?“

Odgovor/ Answer:

Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti Jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od 5% procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a (722.000,00 HRK) sukladno točki 14.4. Dokumentacije za nadmetanje. Bankovna garancija mora biti na iznos 722.000 HRK.
Tenderer is obliged to submit a guarantee for the Tender in the absolute amount of 5% of the estimated procurement value excluding VAT (722.000,00 HRK) according to the provision of the point 14.4 Tender documentation. Tenderer bank guarantee must correspond to 722.000 Croatian kuna.

za Naručitelja/ For Tenderer
Davor Ujlaki
7/4/2016.

6.4.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Roba 1
Predmet nabave: Linija za tisak fleksibilne ambalaže

1. PODACI O NARUČITELJU
MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa
ADRESA: Sajmišna 16, HR-40329 KOTORIBA, Hrvatska
OIB: 16893266699
TEL: ++385 (0)40 683200
FAX: ++385 (0)40 683201
WEB: www.muraplast.com
Kontakt osoba Naručitelja: Davor Ujlaki, davor@muraplast.com

2. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet ovog nadmetanje je nabava LINIJE ZA TISAK FLEKSIBILNE AMBALAŽE.
Nabava uključuje kompletnu izradu predmeta nabave, isporuku (pakiranje, utovar,
transport), istovar, montažu, puštanje u rad, obuku korisnika o rukovanju i korištenju te
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
U ovom postupku nabave nije dozvoljeno nuđenje po grupama, već se mora ponuditi
kompletni predmet nabave.

3. VRSTA JAVNOG NADMETANJA
Javno nadmetanje u jednoj fazi.

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Ponuda mora biti dostavljena najkasnije dana 27. 4. 2016. godine do 14,00 sati na adresu
Naručitelja bez obzira na način dostave.

5. JEZIK PONUDE
Ponuda može biti izrađena na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. U
slučaju dostave nekog od dokumenata na drugom jeziku, isti dokument mora biti
dostavljen uz priloženi prijevod na hrvatski ili engleski jezik.

6. PODACI O UGOVORU
Naručitelj je 14.1.2016. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte
koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje
2014.-2020., Klasa: 910-04/15-01/352, Urbroj: 516-05-01-06/2-15-3, za projekt „Uvođenje
linije za tisak fleksibilne ambalaže“, referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-
0005), koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Ulaganje u proizvodnu
tehnologiju MSP“ referentne oznake: 3d1.1.2.

7. DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija, odgovori i pitanja potencijalnih Ponuditelja te sve obavijesti o izmjenama i
dopunama dokumentacije biti će stavljene na raspolaganje potencijalnim Ponuditeljima na
internetskoj stranici Naručitelja www.muraplast.com i na internetskoj stranici
www.strukturnifondovi.hr od dana objave Obavijesti o nadmetanju na ovim internetskim
stranicama.

Elektronička adresa na kojoj se mogu zatražiti dodatne informacije je:
davor@muraplast.com.

Napomena: Muraplast d.o.o. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NOJN).
Muraplast d.o.o.

Prilozi:

Obavijest o nabavi

2016-04 cijelokupna dokumentacija nabave

22.1.2016.

Potpisani ugovor

MURAPLAST je 14.01.2016. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u fininacijskom razdoblju 2014-2020

Sažetak projekta:

Projektom Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže se nastoji pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva kroz modernizaciju proizvodnog procesa kao preduvjeta tehnološkog razvoja i poslovne uspješnosti. Da bi se osigurala konkurentnost projektom će se povećati kapaciteti proizvodnje visokoprofitabilnih proizvoda u području fleksibilne ambalaže, toplinsko stezljivih filmova i plastičnih vrećica uz zadovoljenje postavljenih zahtjeva glede obujma i rokova isporuke (svrha / specifični cilj projekta

Kratki opis projekta:

Predloženim projektom nabave nove linije za fleksotisak nastojat će se pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva kroz modernizaciju proizvodnog procesa prijavitelja kao preduvjeta tehnološkog razvoja i poslovne uspješnosti (opći cilj projekta). Provedbom projekta će se tako osigurati uvjeti za razvoj proizvodnje s većom dodanom vrijednošću koja će postati temelj za diferencijaciju prijavitelja u željenim tržišnim segmentima i na ciljanom zemljopisnom području. Konstantna ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu i ljudske potencijale uvjeti su globalne konkurentnosti gospodarskih subjekata. Realizacijom projektnih aktivnosti, ostvarit će se sljedeći specifični cilj: Povećati kapacitete prijavitelja u proizvodnji visokoprofitabilnih proizvoda u području fleksibilne ambalaže, toplinsko stezljivih filmova i plastičnih vrećica uz zadovoljenje postavljenih zahtjeva glede obujma i rokova isporuke. Trenutno, prijavitelj nema slobodnih kapaciteta u procesu tiska što sprječava proizvodnju i prodaju prethodno spomenutih proizvoda za koje postoji apsorpcijski potencijal. Budući da potražnja u području tiskanih filmova premašuje maksimalnu količinu outputa koju prijavitelj može proizvesti u određenom periodu, provedbom ovog projekta nastoji se odgovoriti na taj problem kroz nabavu novog stroja za fleksotisak. Sukladno internim procjenama i ekonomskim indikatorima sektora, tržište je spremno preuzeti kompletan kapacitet nove linije. S gledišta društveno-ekonomskih učinaka, potrebno je istaknuti i doprinos predloženog projekta zaposlenosti – ovim projektom kao i narednim investicijama prijavitelja stvorit će se uvjeti za smanjivanje nezaposlenosti na lokalnoj i regionalnoj razini kroz zapošljavanje 56 osoba do 2018. godine.

4.01.2016.

Temeljem Poziva na dostavu ponuda za uslugu provedbe javne nabave za potrebe projekta i usluga izrade dokumentacije za nadmetanje i provedbene dokumentacije, koji je objavljen 23.12.2015. godine na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.muraplast.com i priloženih rezultata pregleda i ocjene ponuda u otvorenom postupku nabave koji je proveden sukladno postupcima nabave za subjekte koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi (Prilog IV natječaja „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“), donosimo

 

ODLUKA O ODABIRU (Odluka i zapisnik u prilogu)

23.12.2015.

OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Usluga 1

Predmet nabave: Usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta i usluga izrade dokumentacije za nadmetanje i provedbene dokumentacije

PODACI O NARUČITELJU

MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa

ADRESA: Sajmišna 16, HR-40329 KOTORIBA, Hrvatska

OIB: 16893266699

TEL: ++385 (0)40 683200

FAX: ++385 (0)40 683201

WEB: www.muraplast.com

Kontakt osoba Naručitelja: Davor Ujlaki, davor@muraplast.com

PODACI O UGOVORU/ODLUCI O FINANCIRANJU PROJEKTA

Naručitelj je zaprimio Odluku o financiranju od Ministarstva poduzetništva i obrta od 3.12.2015. godine, Klasa: 910-04/15-01/209, Urbroj: 516-05-01-05-01/1-15-9 za projekt „Uvođenje linije za tisak fleksibilne ambalaže“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.02.0005 (3d1.1.2.-0005), koji je prijavljeni na poziv na dostavu projektnih prijava „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ referentne oznake: 3d1.1.2.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta i usluga izrade dokumentacije za nadmetanje i provedbene dokumentacije sukladno točkama 3.2. i 3.3. proračuna projekta.

U projektu su predviđene dvije nabave za koje se traže usluge izrade dokumentacije za nadmetanje i provedbene dokumentacije te provedba javne nabave:

1. Nabava nove linije za fleksotisak

2. Nabava usluge revizije projekta.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije dana 30. 12. 2015. godine do 12,00 sati na adresu Naručitelja bez obzira na način dostave.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudbena dokumentacija je dostupna za preuzimanje na internetskoj stranici naručitelja (URL): //muraplast.com/o-nama/eu-fondovi/

Napomena: Muraplast d.o.o. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Muraplast d.o.o.

Dokumenti:

Poziv na dostavu ponuda – usluga provođenja javne nabave

kompletna dokumentacija