Početna 5 Muraplast 5 Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Politika privatnosti

Zaštita-osobnih-podataka-1a

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

O ZAŠTITI PODATAKA

Muraplast d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) poštuje najviše standarde o zaštiti osobnih podataka te posluje sukladno Uredbi (EU)  2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) te drugim propisima i smjernicama.

S obzirom na dinamiku poslovnih i tehnoloških promjena, nužno dolazi i do promjena propisa i njihove primjene te sukladno tome redovno pratimo aktivnosti i preporuke europskih i nacionalnih tijela o zaštiti osobnih podataka.

 

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade je Muraplast d.o.o. sa sjedištem u Kotoribi, Sajmišna 16, OIB: 16893266699.

Kontakt voditelja obrade:

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Sukladno Uredbi Društvo je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka. Svaki ispitanik može nas kontaktirati u vezi bilo kakvih pitanja, eventualnih prigovora ili kako bi ostvario koja od svojih prava zajamčenih Uredbom.

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

 

OSOBNI PODATAK

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca, fizičku osobu čiji je identitet tim podatkom utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čije podatke prikupljamo je Ispitanik.

 

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo samo podatke nužne za obavljanje usluga i potrebe poslovanja poštujući načela smanjenja količine podataka koje obrađujemo, zakonitosti, poštenosti i transparentnosti.

Podatke prikupljamo od Ispitanika koji mogu biti zaposlenici, posjetitelji naših web stranica, osobe koje apliciraju na oglase za poslove koje objavljujemo, korisnici naših usluga, posjetitelji poslovnih prostorija i slično.

Pravni temelj za prikupljanje osobnih podataka je zakonska obveza, ispunjavanje ugovornih obaveza, legitimni interes ili privola.

Podatke prikupljamo izravno od Ispitanika, a koje podatke prikupljamo ovisi o svrsi obrade osobnih podataka. To mogu biti: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj, podaci potrebni za transakcije, kontaktni podaci kao e-mail i sl.

Neke podatke prikupljamo automatski, a takvi podaci mogu biti:

 • IP adresa u slučaju prikupljanja podataka putem kolačića, lokacija, operativni sustav, podaci o mobilnoj mreži
 • Informacije o upotrebi usluga Društva koje koristimo u svrhu identificiranja promjena i navika korištenja i potreba Ispitanika kako bismo ih mogli poboljšati.

Za svaki konkretan slučaj Ispitanici će biti informirani o svrhama obrade, načinima i svim drugim relevantnim informacijama kako bi mogli biti upućeni i ostvarivati svoja prava. Ovisno o svrsi i načinu obrade Ispitanici mogu biti informirani osobno ili putem javno dostupnih dokumenata Društva kao što su Politika privatnosti, Izjava o kolačićima i slično.

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA  

Videonadzor koristimo u svrhu zaštite osoba i imovine. Pravni temelj u ovom slučaju je naš legitimni interes.

Snimkama dobivenim videonadzorom mogu pristupiti samo ovlaštene osobe i koristimo ih samo u navedene svrhe zaštite osoba i imovine. 

Svi prostori obuhvaćeni videonadzorom označeni su sukladno Uredbi što znači:

 • Uvijek je istaknuta obavijest o videonadzoru sa prikladnom fotografijom kamere
 • Označen je objekt, pojedina prostorija ili vanjski prostor obuhvaćen videonadzorom
 • Obavijest se uvijek nalazi prije perimetra obuhvaćenog videonadzorom
 • Na obavijesti o provođenju videonadzora uvijek je istaknut Muraplast d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka te kontakt podaci putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava
 • Obavijest o provođenju videonadzora sadrži i podatke o mjestima na kojima je moguće pronaći ostale informacije o obradi osobnih podataka, a te informacije jednake su svim ostalim načinima obrade

Videonadzorom nikad nisu obuhvaćene prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje. Također, ne snimamo tuđe niti javne površine.

Posjetitelji i zaposlenici uvijek će biti na primjeren način unaprijed obavješteni o provođenju videonadzora.

Pristup podacima prikupljenim putem videonadzora imaju i nadležna državna tijela u okviru svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Za videonadzor uspostavili smo automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama koji sadržavaju mjesto i vrijeme pristupa te oznaku osobe koja je pristupila podacima.

Snimke dobivene videonadzorom čuvamo 2 mjeseca osim u slučajevima kada su one dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku ili je dulji rok čuvanja propisan drugim zakonom.

 

DIJELJENJE PODATAKA

Ni u kojem slučaju ne prodajemo podatke Ispitanika te ih ne dostavljamo neovlaštenim osobama.

Podatke dijelimo u nužnom opsegu potrebnom za pružanje usluga i uredno poslovanje.

Ovlašteni zaposlenici Društva mogu imati uvid u podatke u poslovne svrhe i u okviru obavljanja svojih radnih zadataka. Primjerice, pravnici, administratori ili drugi zaposlenici u svrhu sastavljanja ugovora o radu, obračuna plaća i slično.

Podatke dijelimo i s vanjskim suradnicima i partnerima, također isključivo u poslovne svrhe. Primjerice, sa knjigovodstvenim servisima u svrhu obračuna i isplate plaća; pružateljima informacijsko – komunikacijskih rješenja i slično. Kada podatke dostavljamo partnerima od njih očekujemo istu razinu zaštite osobnih podataka. S njima uređujemo pitanja zaštite podataka odgovarajućim ugovaranjem obaveza o zaštiti podataka.

Podatke dijelimo i sukladno primjenjivim zakonskim propisima s nadležnim tijelima kao što su FINA, Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, tijela kaznenog progona i drugi.

 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vremenski period čuvanja osobnih podataka ovisi o pojedinom slučaju. Nakon prestanka svrhe prikupljanja podatke čuvamo ovisno o zakonskom periodu predviđenom za čuvanje ili drugim potrebama. Primjerice, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige čuvaju se 11 godina, isplatne liste i analitička evidencija o plaćama čuvaju se trajno, a podaci o kandidatima za posao koji nisu primljeni na radno mjesto brišu se do 21 dan po završetku selekcije osim ako ispitanik da privolu za čuvanje podataka za eventualne buduće natječaje.

Svu e-mail korespondenciju čuvamo trajno za potrebe dokazivanja radnih obveza i odnosa te drugih poslovnih potreba.

O rokovima čuvanja osobnih podataka Ispitanici će uvijek biti informirani na prikladan način, osobno, putem obavijesti i politika objavljenim na Internet stranicama ili na neki drugi način ovisno o slučaju.

Podatke čuvamo u elektronskom i/ili fizičkom obliku. U slučaju elektronskog čuvanja osobnih podataka koristimo sigurne metode i mjesta za čuvanje. Pristup je omogućen samo ovlaštenim zaposlenicima koji se koriste vlastitim lozinkama. Za fizičko čuvanje dokumenata koristimo zaštićene prostorije i mjesta za pohranu kojima pristup, također, imaju samo ovlašteni zaposlenici.

 

PRAVA ISPITANIKA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Prije i prilikom obrade osobnih podataka uvijek Ispitanicima na prikladan način pružamo sljedeće informacije:

 • Podaci o identitetu Društva i potrebni kontakti
 • Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka
 • Svrhe obrade osobnih podataka
 • Pravna osnova obrade osobnih podataka
 • Ako se obrada temelji na legitimnom interesu, informacije o tom legitimnom interesu
 • Primatelje ili kategorije primatelja s kojima dijelimo osobne podatke
 • Namjeru prijenosa osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji i informacije o takvom prijenosu – o kojim se trećim zemljama radi, koji su rizici, svrhe, načini prijenosa i slično
 • Razdoblje čuvanja osobnih podataka ili barem kriterije po kojima će se to razdoblje utvrditi
 • Osnovna prava za zaštitu podataka: pravo na podnošenje pritužbe, pravo na povlačenje privole, pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo u vezi automatiziranog donošenja odluka

Ispitanik se u svakom trenutku može obratiti putem navedenih mail adresa kako bi dobio uvid u sve informacije o obradi svojih osobnih podataka.

Ako osobni podaci Ispitanika nisu točni imaju pravo na ispravak ili dopunu takvih podataka za što je potrebno pisanim putem obratiti nam se putem navedenih mail adresa.

Uvijek imate pravo tražiti i brisanje osobnih podataka i Društvo će Vašem zahtjevu udovoljiti ako je zadovoljen barem jedan od uvjeta:

 • Podaci više nisu nužni u svrhu koju su obrađivani
 • Povukli ste privolu, a ne postoji druga pravna osnova za prikupljanje
 • Uložili ste prigovor za obradu podataka, a ne postoji jači legitimni interes. Ako postoji jači legitimni interes Društvo ga mora moći dokazati
 • Osobni podaci su nezakonito obrađeni
 • Podaci se moraju brisati zbog pravne obaveze iz prava unije ili Republike Hrvatske
 • Podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga Društva izravno djetetu

U slučaju da netko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Uredbom ili Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka može nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za utvrđivanje takve povrede. Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima.

Provodimo tehničke i organizacijske mjere kao što su:

 • Anonimizacija i enkripcija osobnih podataka
 • Donosimo interne akte kojima reguliramo zaštitu osobnih podataka, a ti akti mogu biti: Pravilnik o informacijskoj sigurnosti, ugovorne klauzule kao dio ugovora koje sklapamo, zasebni ugovori, izjave o povjerljivosti i slično
 • Osiguravanje radne opreme poput računala lozinkama i ograničavanjem prava pristupa
 • Redovno nadograđujemo programe i operativne sustave te instaliramo antivirusne programe
 • Radimo sigurnosne kopije podataka, postavljamo vatrozide i ostale sigurnosne mjere
 • Osiguravamo adekvatnu zaštitu fizičkih dokumenata koji sadrže osobne podatke na način da se pohranjuju u sigurnim prostorijama i ormarima s ključem kojima pristup imaju samo ovlaštene osobe
 • Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenim osobama

 

POSTUPANJE U SLUČAJU INCIDENTA (DATA BREACH)

Sukladno propisima u slučaju povrede osobnih podataka dužni smo bez odgađanja, a najkasnije 72 sata od saznanja o nastaloj povredi, izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Ako postoji visok rizik za prava i slobode pojedinca tada ćemo obavijestiti i Ispitanike na koje se povreda odnosi. Ipak, nemamo tu obavezu ako smo poduzeli potrebne mjere koje takve podatke čine nerazumljivima neovlaštenim osobama. Takve mjere su enkripcija, anonimizacija i slično, te spriječimo daljnju opasnost za prava Ispitanika.

 

AUTOMATIZIRANA OBRADA OSOBNIH PODATAKA

U nekim slučajevima provodimo automatiziranu obradu osobnih podataka s ciljem profiliranja u svrhu procjene radnih učinaka, a temeljem ugovora o radu. Radnik ima pravo uvida u svoje osobne podatke te ostala prava koja može ostvariti prema zakonskim mogućnostima i ograničenjima, a kako je navedeno i u ovoj politici privatnosti.

 

TOČNOST I AŽURNOST OSOBNIH PODATAKA

Vjerujemo u točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka svih Ispitanika, a uvijek nam se možete obratiti putem navedenih kontakata kako biste ih provjerili, ispravili ili dopunili. Ne odgovaramo za nepotpune, neistinite ili uopće netočne podatke na čije manjkavosti nismo pisanim putem upozoreni.

 

PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Trećim zemljama smatraju se sve zemlje izvan Europske unije.

Svi prijenosi osobnih podataka koji se obrađuju u trećoj zemlji ili su namijenjeni za obradu nakon prijenosa u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju mogući su ako voditelj i izvršitelj obrade poštuju odredbe Poglavlja V. Uredbe, što vrijedi i za daljnje prijenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

S obzirom na dinamiku promjena u vezi zaštite osobnih podataka kao i razvoj tehnologije i poslovanja, redovito pratimo informacije na službenim stranicama Europske komisije i nacionalnog nadzornog tijela u vezi takvog prijenosa.

Korištenjem stranice prikupljamo podatke putem postavljanja kolačića. Ti podaci mogu biti IP adresa, ID podaci postavljeni putem kolačića i slično. Takvi se podaci prenose u treće zemlje, a neke od njih ne zadovoljavaju razinu zaštite osobnih podataka sukladno zahtjevima Europske unije.

Među najvažnijima ističemo prijenos podataka u SAD koji svojim nacionalnim zakonima propisuje da se podaci dostavljaju obavještajnim službama, a unutar svojih granica ne omogućavaju istu zaštitu za strance. Zbog toga nije moguća usklađenost s Uredbom bez poduzimanja dodatnih sigurnosnih mjera.

Kako bismo i u tim okolnostima osigurali najvišu moguću zaštitu podataka poduzimamo tehničke i druge mjere. Vodimo se Smjernicama Europske komisije koje navode čl. 49. Uredbe, a koji sadrži odredbe o odstupanjima za posebne situacije. Ovdje posebno napominjemo privolu kao ključni alat kojim Ispitanici mogu izravno utjecati na takvu obradu. Ipak, potrebno je naglasiti da je moguće da bez takve privole neke funkcije neće biti optimalne ili čak moguće.

 

PRIVOLA

Kako bi privola bila valjana ona mora biti izričita (potvrdno označena, a ne pretpostavljena), dobrovoljna, temeljena na jasnim informacijama o rizicima i o tome kome se podaci prenose, svrhama prijenosa i o kojim se podacima radi.

Kada se obrada temelji na privoli mi uvijek moramo moći dokazati da je privola dana na opisan način.

Privola se mora dati jasnom potvrdnom radnjom te unaprijed definirane izjave, označene kvačice, šutnja i slično nisu valjana privola.

Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu na jednako jednostavan način na koji ju je i dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka temeljem ranije dane privole do povlačenja.

 

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nerazumijevanja molimo Vas da nas kontaktirate putem gore navedenih podataka.

 

                                                                                                                                                                                              Muraplast d.o.o.

 

 

 

 

IZJAVA O KOLAČIĆIMA

ZAKONSKI TEMELJI

S obzirom da vodimo računa o aktualnim propisima i brinemo o osobnim podacima, u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679), Zakonu u elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), smjernicama i drugima propisima Europske unije i nacionalnim zakonima donosimo ovu Izjavu o kolačićima.

Svrha izjave je naše klijente i druge posjetitelje naših stranica informirati o načinima korištenja naših stranica te svrhama i funkcijama kolačića koje možemo postavljati radi redovnog korištenja Internet stranica i optimiziranja njihovog sadržaja.

Ova se izjava odnosi na našu Internet stranicu www.muraplast.com kojom upravlja Muraplast d.o.o.

 

ŠTO SU KOLAČIĆI

Kolačići su male elektroničke tekstualne informacije koje internetska stranica šalje pretraživaču posjetitelja, a spremaju se na tvrdi disk posjetitelja stranice kako bi stranica funkcionirala ili omogućila dodatne funkcije.

Postavljanjem kolačića omogućuje se posjetiteljima bolje korisničko iskustvo.

Kolačići se postavljaju i aktiviraju odmah pri aktiviranju stranice, a ako ih želite onemogućiti možete o učiniti izravno na našoj stranici ili putem preglednika koji koristite. Možete isključiti samo neke ili sve kolačiće, osim nužnih. Potrebno je napomenuti da postoji mogućnost da u slučaju isključivanja kolačića neke funkcije neće biti optimalne ili uopće neće raditi.

 

VRSTE KOLAČIĆA

Postoji nekoliko vrsta kolačića koji omogućuju različite funkcije i razlikuju se u trajanju ili svrhama obrade. Tako razlikujemo:

 • Kolačići prema trajanju:
 • Privremeni
 • Trajni
 • Kolačići prema izvoru:
 • Kolačići prve strane
 • Kolačići treće strane
 • Kolačići prema funkciji:
 • Tehnički (nužni) kolačići
 • Funkcionalni kolačići
 • Statistički (analitički) kolačići
 • Marketinški kolačići

Privremeni kolačići postavljaju se prilikom otvaranja stranice i traju koliko se ona koristi (tijekom sesije), te se uklanjaju odmah po zatvaranju stranice. Prikupljaju neosjetljive podatke.

Trajni kolačići ostaju pohranjeni i nakon korištenja stranice određeno vrijeme. Vrijeme pohrane ovisi o vrsti kolačića. Pomoću trajnih kolačića preglednik pamti lozinke, postavke jezika, prijavne podatke i slično.

Kolačići prve strane su kolačići koji se postavljaju samo s naše internetske stranice i pamte samo podatke za korištenje naše stranice. Mogu biti postavljeni privremeno ili trajno. Tako prikupljene podatke ne dijelimo ni sa kime.

Kolačići treće strane postavljaju se s drugih stranica, a svrha im je da druge stranice imaju uvid u načine korištenja interneta. Postavljaju se u svrhe oglašavanja i slično.

Tehnički (nužni) kolačići koriste se za ispravno funkcioniranje stranice i izuzeti su od traženja privole jer ne obrađuju nikakve osobne podatke i aktivni su samo za vrijeme korištenja stranice te se automatski uklanjaju odmah po zatvaranju stranice. To su kolačići prve strane.

Funkcionalni kolačići poboljšavaju funkcionalnost stranice i obrađuju neke osobne podatke. Na taj način možemo pratiti koje ste funkcije koristili i postavili tijekom korištenja stranice. Podaci koji se prikupljaju ovim kolačićima mogu biti odabrani jezici i slično. Posjetitelji stranice mogu uključiti ili isključiti takve kolačiće u izborniku koji vam nudimo na početnoj stranici.

Statistički (analitički) kolačići koriste se u svrhu bilježenja posjeta stranici i izvora prometa, a koriste se u statističke svrhe. Omogućuju praćenje načina korištenja stranice, trajanje posjeta, kakve stranice posjećujete i slično. Podaci koji se prikupljaju mogu biti: IP adresa, ID koje postavljaju kolačići, vrsta preglednika koji ako se obrađuju zajedno mogu dovesti do identifikacije posjetitelja. Važno je napomenuti da koristimo Google analytics zbog čega određene podatke prenosimo u SAD. Budući da njihovi nacionalni propisi nisu usklađeni s Uredbom nužno je da upozorimo posjetitelje naše stranice kako će takvi podaci biti preneseni i dostupni njihovim nadležnim tijelima. Zbog toga je važno da posjetitelji stranice u tu svrhu daju izričitu privolu koju uvijek mogu povući. Više o prijenosu u treće zemlje molimo da pročitate u našoj Politici privatnosti u tekstu iznad.

Marketinški kolačići postavljaju se u svrhu praćenja preferencija korisnika, njegovih interesa i navika temeljem čega je moguće prikazivati ciljane oglase. To su kolačići treće strane i koriste oglašivačima. Tako prikupljeni podaci mogu biti: IP adresa, lokacija, pretraživane stranice itd. Za postavljanje takvih kolačića potreba je privola korisnika, a u tu svrhu korisnici mogu u izborniku na našoj stranici kolačiće uključiti ili isključiti.

 

KOJE KOLAČIĆE KORISTI MURAPLAST

Muraplast koristi sljedeće kolačiće:

 • Nužni kolačići
 • Funkcionalni kolačići
 • Analitički kolačići
 • Marketinški kolačići

Kolačići se koriste kako je gore opisano.

 

DIJELJENJE PODATAKA

Neke kolačiće koristimo kao kolačiće prve strane, a nekad ih dijelimo s trećim stranama na način da se prikupljaju postavljanjem kolačića treće strane.

Važno je napomenuti da svaki posjetitelj naše stranice može sam odabrati postavljanje kojih kolačića će dopustiti, osim nužnih koji su isključeni od traženja privole. Cilj nam je i trudimo se da svaki posjetitelj bude pravovremeno i točno informiran kako bi mogao donijeti ispravnu i samostalnu odluku hoće li dopustiti određene kolačiće, samo neke ili neće uopće. Već na našoj naslovnoj stranici omogućujemo posjetiteljima izbor s osnovnim informacijama i uputama gdje pronaći više informacija. Također, posjetitelji naše stranice uvijek nas mogu kontaktirati putem navedenih mail adresa.

Vaši osobni podaci prikupljeni putem kolačića mogu se dijeliti s društvenim mrežama, e-mail servisima, analitičkim servisima, oglašivačima i slično.

Ne prodajemo vaše podatke.

Podatke dijelimo i u slučaju zakonskih obaveza sudskim i drugim nadležnim tijelima u svrhu otkrivanja kaznenih djela ili drugih sličnih svrha, a u skladu sa zakonom.

 

PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Ističemo da je vrlo vjerojatno da osobne podatke kao IP adresa, ID koje postavljaju analitički kolačići i slično vjerojatno prenosimo u treće zemlje budući da koristimo Google Analytics. S tim u vezi važno je istaknuti da SAD svojim nacionalnim zakonima zahtijeva dostavljanje podataka nadležnim obavještajnim tijelima te time ne omogućava istu razinu zaštite osobnih podataka i nije moguća usklađenost s GDPR bez dodatnih mjera zaštite.

Zbog toga pratimo smjernice i mišljenja Europske komisije u vezi dostupnih mogućnosti zaštite osobnih podataka te se pozivamo na čl. 49. Poglavlja V. Uredbe o odstupanjima za posebne situacije. Zato upozoravamo i ovdje na važnost privole posjetitelja stranice bez koje neke funkcije neće biti optimalne ili uopće moguće.

Kako bi privola bila valjana ona mora biti izričita (ne unaprijed definirana ili označena), morate ju dati dobrovoljno i temeljeno na podacima o rizicima i kome se podaci dostavljaju, kako biste mogli donijeti jasnu i informiranu odluku, odnosno dali privolu. Na jednaki način vam je omogućeno da ju i povučete.

 

PITANJA I PRIGOVORI

Ako imate bilo kakvih pitanja ili prigovora u vezi obrade osobnih podataka ili želite primijeniti bilo koje od svojih prava sukladno Uredbi, molimo vas da nas kontaktirate putem navedenih mail adresa.

 

IZMJENE IZJAVE O KOLAČIĆIMA

S obzirom na stalne promjene i dinamiku razvoja tehnologije i odnosnih pravila koja ju prate, a kojima se i naše poslovanje prilagođava, moguće je da će se ova Izjava mijenjati o čemu ćemo pravovremeno obavještavati na našim stranicama na kojima je objavljena ova Izjava i Politika privatnosti te vas pozivamo da u svako vrijeme provjerite i dobijete informacije koje vas zanimaju.

 

                                                                                                                                                                                              Muraplast d.o.o.