Početna 5 Muraplast 5 Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću

Poduzeće MURAPLAST d.o.o. bavi se proizvodnjom polietilenskih filmova, ambalaže od plastike, papirnatih vrećica i ostalih proizvoda od papira.

Muraplast certifikati

Poduzeće MURAPLAST d.o.o. bavi se proizvodnjom polietilenskih filmova, ambalaže od plastike, papirnatih vrećica i ostalih proizvoda od papira.

Naša misija

Prilagodljivošću, brigom o okolišu, sigurnosti i zaštiti zdravlja i energičnim predanim radom pružiti kupcima vrhunski proizvod uz primjenu najmodernije tehnologije.

Naša vizija

Postati referenca za proizvodnju ambalaže u Europi.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:
 • Postizanje punog zadovoljstva naših kupaca – kroz otvorenu komunikaciju, praćenje zadovoljstva kupaca i analizu reklamacija
 • Isporučivati na vrijeme proizvode koji ispunjavaju sve definirane zahtjeve primjenom najboljih dostupnih i ekološki prihvatljivih tehnologija i procesa
 • Osposobljavati zaposlenike i činiti ih svjesnim potrebe ostvarenja postavljenih ciljeva i politike upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću djelatnika te sigurnošću proizvoda
 • Uvijek se truditi obavljati svakodnevne poslove bez grešaka, a u slučaju nastanka istih poduzeti sve potrebne aktivnosti da bismo ih riješili i spriječili nastanak novih
 • Uspostaviti dugoročne odnose s poslovnim partnerima i održavati pozitivnu predodžbu javnosti o poduzeću
 • Trajno ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana
 • Kontinuirano praćenje i usklađivanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima (obvezama usklađivanja)
 • Stalno nadzirati odvijanje svih poslovnih procesa kako bi se bez odgađanja otklonili uzroci stvarnih ili mogućih smanjenja kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti usluga
 • Potpunu pažnju posvetiti prevenciji onečišćenja okoliša, pružanju sigurnih i zdravih radnih uvjeta za prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti
 • Kontinuirano poboljšavati kvalitetu proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću djelatnika te sigurnošću proizvoda
 • Osigurati mogućnost konzultacije i participacije radnika u vezi svih pitanja sigurnosti i zaštite zdravlja
 • BRC standard je opredijeljen za lokaciju Muraplast d.o.o., Sajmišna 16 hala 1,3; Sajmišna 21 hala 4, Jug I 9 sa pratećim objektima te ispunjava obvezu proizvodnje sigurnih i zakonskih sukladnih proizvoda – Proizvodnja polietilenskih filmova ekstruzijom, flekso tisak, laminiranje i rezanje fleksibilne ambalaže za hranu i higijenske proizvode
 • Primijeniti dobru proizvođačku praksu kod proizvodnje ambalaže koja dolaze u kontakt s hranom kako se ne bi ugrozilo ljudsko zdravlje, uzrokovala neprihvatljiva promjena u sastavu hrane te uzrokovalo pogoršanje senzorskih svojstava hrane
 • Primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću djelatnika te sigurnošću proizvoda temeljenog na zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2015, HRN EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HRN EN ISO 22000:2018 i tehničkim specifikacijama HRS ISO/TS 22002- 4:2013 te dodatnim zahtjevima FSSC 22000, FSC CoC i BRC Globalnog sustava za pakiranje i materijale za pakiranja lzdanje 6, kolovoz 2019. te težiti nadilaženju razine tih zahtjeva, kao i osigurati kontinuitet poslovanja kod pojave neželjenih događaja temeljeno na normi ISO 22301:2012
 • Svi naši proizvodi koje stavljamo na tržište moraju biti sigurni, cirkularni i održivi.

U Kotoribi, 10.01.2023.

Uprava

Kodeks poslovnog ponašanja

FSC CoC politika